ANBI gemeente

A. Algemene gegevens PKN Maartensdijk behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 

Naam ANBI: Protestantse gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading
Telefoonnummer: 0346-212057
RSIN/Fiscaal nummer: 002612562
Website adres: http://www.pknmaartensdijk.nl
E-mail: info@pknmaartensdijk.nl
Adres: Kon. Julianalaan 26
Postcode: 3738 VC
Plaats: Maartensdijk
Postadres: Kon. Julianalaan 26
Postcode: 3738 VC
Plaats: Maartensdijk
 
De Protestantse gemeente te Maartensdijk/Hollandsche Rading is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Maartensdijk/Hollandsche Rading.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 (predikant, 7 diakenenen 11 ouderlingen (incl jeugdouderlingen en 2 leden College)) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
Onze gemeente heeft als doel een herberg te zijn voor iedereen die een dergelijke plek nodig heeft. Hier wordt ook het evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus, doorverteld. We willen dit prachtige, oude verhaal begrijpelijk en bruikbaar maken voor mensen in onze tijd. Ook voor wie er weinig of niets van weet.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link www.protestantsekerk.nl/visienota
Het beleidsplan 2013-2016 van onze gemeente: Speerpunten 2013-2016


Onderstaand een korte samenvatting van het beleidsplan;
Beleidsplan: Speerpunten voor de komende 3 jaar
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maartensdijk – Hollandsche Rading wil zich de komende 3 jaar met name gaan richten op 3 speerpunten. Deze speerpunten gaan het beleid vormen voor de komende periode.
De speerpunten zoals onderstaand omschreven zullen in de periode april t/m juni nader worden ingevuld door de diverse werkgroepen. Onder de werkgroepen vallen; Pastoraal beraad, Werkgroep Eredienst, Diaconie/Zending, College van Kerkrentmeester, Werkgroep Middagdiensten, Samen Eten en Kindernevendienst.  Aan alle werkgroepen zal gevraagd worden om aan te geven, hoe zij invulling kunnen geven aan de gestelde speerpunten. De voorstellen van de diverse werkgroepen zullen worden beoordeeld door de kerkenraad en vormen uiteindelijk het beleid voor de komende 3 jaar. Over de uitwerking zal minimaal 2 keer per jaar terugkoppeling plaatsvinden tussen de Kerkenraad en de werkgroepen.
Onderstaand  de speerpunten zoals vastgesteld op de Kerkenraadvergadering van 4 maart 2013:

1. Werken aan relaties, opzetten en ondersteunen van onderlinge kontakten.Het gaat hierbij om de relaties binnen de groep en groepen onderling, aandacht voor elkaar.
Doel is saamhorigheid op te bouwen, te vergroten. 
 
2. PR, werken aan onze zichtbaarheid, zowel intern als extern.Gebruikmaken van nieuwe communicatie middelen, naast de reeds bestaande.
Doel is het bereiken van alle leeftijdsgroepen, maar met name de jongeren en jonge gezinnen.
 
3. Samenwerken, zoeken naar actieve samenwerking met andere partijen.Gedacht kan worden aan o.a. Parochie, Hervormde gemeente en andere maatschappelijke organisaties.
Doel is een zo gevarieerd activiteiten aanbod te kunnen blijven aanbieden en onze zichtbaarheid te vergroten.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
  • Allereerst zijn er de twee zondagse kerkdiensten: één in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk en één in de Adventkapel in Hollandsche Rading. Kinderen hebben in onze diensten een eigen plekje. Daarnaast hebben we in de wintermaanden een middagdienst en eenmaal per maand een ontmoetingsdienst in zorgcentrum Dijkstaete
  • Bezoekwerk: Bij vreugde en zorgen willen we door middel van een bezoek laten zien dat we er voor elkaar zijn. Ook als er vragen zijn op het terrein van geloof, de kerk, relaties enz.
  • Diaconaat: Dit is de kerkelijke hulpverlening, financieel en materieel, dichtbij en ver weg
  • Jongeren: Op verschillende manieren ontmoeten zij elkaar in de kindernevendienst / zondagsschool, een kinderleerhuis of een jeugdclub.
  • Activiteiten zoals: filmavonden, zingen in de cantorij, leer-en ontmoetingsgroepen. Samen eten ( open tafel project),briefhulp aan Amnesty International en de wereldwinkel.
  • Diverse vrijwilligerstaken variërend van: het besturen van onze gemeente als geheel tot het schoonhouden van het kerkgebouw en de kerktuinen.
  •  Onze gemeente heeft het maandblad Bijeen, een Website: www.pknmaartensdijk.nl, en een Face-bookpagina.
  • Heel veel van dit werk doen we als gemeenteleden zelf, maar we hebben ook enkele beroepskrachten in dienst: een predikant en kerkelijk werker(s).Zonder hun inzet zouden we dit alles niet kunnen doen.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
ANBI rapport

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
terug