Kerkenraad Kerkenraad

 De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De leden van de kerkenraad zijn de ouderlingen, de kerkrentmeesters, de diakenen en de predikant. De kerkenraad vergadert in de regel maandelijks en wel op de eerste maandag van de maand. Om de drie maanden vergadert de kerkenraad samen met de coördinatoren van de verschillende werkgroepen.

De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, dat gevormd wordt door de voorzitter, de scriba, één van de diakenen een kerkrentmeester en de predikant. Gewoonlijk vergadert het moderamen op de woensdag in de tweede week die vooraf gaat aan een kerkenraadsvergadering. Indien het wenselijk wordt geacht dat een onderwerp in de kerkenraadsvergadering wordt besproken, is het zeer gewenst dat een desbetreffend verzoek voor de voorafgaande moderamenvergadering bij de kerkenraad is bekend gemaakt. Voor een goede behandeling is een schriftelijke indiening ten zeerste gewenst.

Het postadres van de kerkenraad is; Eric  Kuyvenhoven, Spechtlaan 13 in Maartensdijk telefoonnummer 0346-211804, email 
         

terug