ANBI diaconie

A. Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Diaconie Protestantse gemeente  Maartensdijk – Hollandsche Rading
Telefoonnummer : 0346-212057 
RSIN/Fiscaal nummer:
824137504
Website adres: http://www.pknmaartensdijk.nl
E-mail: info@pknmaartensdijk.nl
Adres: Kon. Julianalaan 26
Postcode: 3738 VC
Plaats: Maartensdijk
 
De Protestantse gemeente te Maartensdijk/Hollandsche Rading is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Maartensdijk/Hollandsche Rading.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 (predikant, 7 diakenen en 11 ouderlingen(incl. jeugdouderlingen en 2 leden College)) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
Onze gemeente heeft als doel een herberg te zijn voor iedereen die een dergelijke plek nodig heeft. Hier wordt ook het evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus, doorverteld. We willen dit prachtige, oude verhaal begrijpelijk en bruikbaar maken voor mensen in onze tijd. Ook voor wie er weinig of niets van weet.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: www.protestantsekerk.nl/visienota
Op de website www.pknmaartensdijk.nl vindt u het beleidsplan 2013-2016 van onze gemeente.
Onderstaand een korte samenvatting van het beleidsplan;
Beleidsplan: Speerpunten voor de komende 3 jaar
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maartensdijk – Hollandsche Rading wil zich de komende 3 jaar met name gaan richten op 3 speerpunten. Deze speerpunten gaan het beleid vormen voor de komende periode.
De speerpunten zoals onderstaand omschreven zullen in de periode april t/m juni nader worden ingevuld door de diverse werkgroepen. Onder de werkgroepen vallen; Pastoraal beraad, Werkgroep Eredienst, Diaconie/Zending, College van Kerkrentmeester, Werkgroep Middagdiensten, Samen Eten en Kindernevendienst.  Aan alle werkgroepen zal gevraagd worden om aan te geven, hoe zij invulling kunnen geven aan de gestelde speerpunten. De voorstellen van de diverse werkgroepen zullen worden beoordeeld door de kerkenraad en vormen uiteindelijk het beleid voor de komende 3 jaar. Over de uitwerking zal minimaal 2 keer per jaar terugkoppeling plaatsvinden tussen de Kerkenraad en de werkgroepen.
Onderstaand  de speerpunten zoals vastgesteld op de Kerkenraadvergadering van 4 maart 2013:
Werken aan relaties, opzetten en ondersteunen van onderlinge kontakten.Het gaat hierbij om de relaties binnen de groep en groepen onderling, aandacht voor elkaar.
Doel is saamhorigheid op te bouwen, te vergroten. 
 
PR, werken aan onze zichtbaarheid, zowel intern als extern.Gebruikmaken van nieuwe communicatie middelen, naast de reeds bestaande.
Doel is het bereiken van alle leeftijdsgroepen, maar met name de jongeren en jonge gezinnen.
 
Samenwerken, zoeken naar actieve samenwerking met andere partijen.Gedacht kan worden aan o.a. Parochie, Hervormde gemeente en andere maatschappelijke organisaties.
Doel is een zo gevarieerd activiteiten aanbod te kunnen blijven aanbieden en onze zichtbaarheid te vergroten.

E. Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Voor een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Diaconie en zending, zie: bestuursverslag

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
ANBI rapport

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug